از مشاوره تا اقامت، همراهتان هستیم….

موسسه بین المللی مهاجران زند آرتا متعهد می‌شود ; از اطلاعات شما به بهترین شکل ممکن محافظت می‌کند و تحت هیچ شرایطی آن را جایی منتشر نمی‌کند. اطلاعات شما فقط و فقط در اختیار مشاورین مورد اعتماد ما قرار می‌گیرد و هیچ استفاده دیگری از آن نمی‌شود.

نکته : وارد کـردن اطلاعـات نـادرست در بررسـی و تحلیـل اطلاعـات شـما و ارائـه بهتـریـن و سریـعترین روش مهـاجرت تـوسط کـارشناسـان مـا اختـلال ایـجاد مـی کند.

۴.۲/۵ - (۱۸ امتیاز)